ค้นหา

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้11
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเมื่อวานนี้7
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้350
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนที่ผ่านมา1043
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด69673

We have: 2 guests online
วันนี้: ส.ค. 21, 2018

นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย


       คณะกรรมการสรรหารางวัล “เกียรติคุณระบาดวิทยา สุชาติ เจตนเสน” ได้เสนอให้ นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ได้รับรางวัล “เกียรติคุณระบาดวิทยา สุชาติ เจตนเสน” ประจำปี 2554 ด้วยเหตุผล 3 ประการคือ

       1.เป็นผู้ริเริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย (Expanded Program in Immunization หรือ EPI) และได้ใช้ระบาดวิทยาในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงาน แผนงาน EPI ได้ดำเนินงานต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการขยายชนิดของวัคซีนและกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหา ทำให้การป่วยการตายของเด็กไทยจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนลดลงเป็นจำนวนมาก

       2.เป็นผู้ใช้ความรู้ด้านระบาดวิทยาในแผนงานควบคุมวัฒโรคแห่งชาติ จนทำให้สามารถควบคุมวัณโรคได้ตามเป้าหมาย แม้ว่าในระยะหลังได้มีการเพิ่มของจำนวนผู้ป่วยวัณโรคจากผลพวงของโรคเอดส์ นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย ก็ยังได้ติดตามชี้แนะการดำเนินงานให้กับบุคลากรรุ่นใหม่อย่างสม่ำเสมอ

       3.ส่งเสริมให้มีการใช้ระบาดวิทยาในการดำเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน ทำให้ชาวบ้านรู้จักการเฝ้าระวังโรคและแจ้งเหตุผิดปกติเพื่อให้มีการเร่งรัดหาสาเหตุและควบคุมโรคติดต่อที่ระบาดในชุมชน งานสาธารณสุขมูลฐานและการเฝ้าระวังโรค โดยอาสาสมัครประจำหมู่บ้านของประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งจากองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกอื่นๆ

       มูลนิธิสุชาติ เจตนเสน ขอเชิดชูเกียรติคุณ นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย ที่ได้สร้างคุณูปการให้กับวงการสาธารณสุขไทย เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสามารถประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาในการดำเนินงานสาธารณสุขจนบรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเดินตามรอย โดยเร่งเรียนรู้ระบาดวิทยาและนำไปประยุกต์ ใช้ในการวางแผนดำเนินงานสาธารณสุขของประเทศไทยให้เข้มแข็งสืบไป

event006

       
ประวัติ นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย

วัน เดือน ปีเกิด         26 เมษายน 2466

ภูมิลำเนา                 กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2552                       

ปริญญาโท  - สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ปี พ.ศ.2493

ปริญญาตรี  - ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ปี พ.ศ.2490                                              

                - ประกาศนียบัตรโรคทรวงอก ปี 2495     

ประสบการณ์ด้านการทำงาน

ตำแหน่ง นายแพทย์เอกประจำกองควบคุมวัณโรค กองควบคุมวัณโรค ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2505 ถึง ปี พ.ศ. 2510

ตำแหน่ง รักษาการแทนหัวหน้ากองควบคุมวัณโรค กองควบคุมวัณโรค  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2511 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2511

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรคปอด และรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองโรงพยาบาลวัณโรค โรงพยาบาลโรคปอดและโรงพยาบาลวัณโรค ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2511 ถึง ปี พ.ศ. 2512       

ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองควบคุมวัณโรค กองควบคุมวัณโรค ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2513 ถึง ปี พ.ศ. 2514

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองควบคุมวัณโรค กองควบคุมวัณโรค ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2514 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2517       

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองวัณโรค กองวัณโรค ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2517

ตำแหน่ง รองอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคติดต่อ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 ถึง ปี พ.ศ. 2523       

ตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคติดต่อ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2523 ถึง ปี พ.ศ. 2526 

 

รางวัลที่เคยได้รับหรือผลงานที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ       

     นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไดรับปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ Certificate in Chest Diseases จาก National Jewish Hospital, Denver, Colorado เริ่มรับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ประจำกองควบคุมวัณโรค กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆ ได้แก่ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ เป็นผู้อำนวยการโครงการร่วมระหว่างองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “การพัฒนาหมู่บ้านพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐาน” ระหว่างปี พ.ศ. 2527 - 2532 ประธานคณะผู้เชี่ยวชาญวัณโรค กระทรวงสาธารณสุข นายกสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษาสำนักวัณโรค และกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ อาทิ รางวัล Health For All จากองค์การอนามัยโลก ประจำปี พ.ศ. 2531 และได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประกาศเกียรติคุณเป็นผู้อุทิศทางวิชาการเพื่อการควบคุมวัณโรคของประเทศไทย เนื่องในโอกาสงาน 90 ปี การสาธารณสุขไทย เมื่อปี พ.ศ. 2552 

*************************************************